Skip to main content

Privacyreglement

INLEIDING
Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Als je vragen hebt over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij je therapeut.

JE PRIVACY
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als je therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de eventueel uitgevoerde onderzoeken en therapievorderingen.

Ook worden in een aantal gevallen gegevens in het dossier opgenomen die voor je therapie noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als jouw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • jouw naam, adres en woonplaats
 • jouw geboortedatum
 • de data van de consulten
 • een korte omschrijving van de methode, zoals bijvoorbeeld psychosynthese
 • de kosten van het consult

INFORMATIEBEVEILIGING
Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van jouw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen.

WIJZIGINGEN
De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen je in dat geval via onze website www.bregtjedeboer.nl informeren.

COOKIEVERKLARING
De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door bregtjedeboer.nl en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 1. Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de website van bregtjedeboer.nl te vergemakkelijken of om jouw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van bregtjedeboer.nl te onthouden.
  Voorbeeld: je logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij jouw volgende bezoek aan dezelfde website dat je ingelogd bent. Je hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
 2. Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de bregtjedeboer.nl website te analyseren.
  Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat bregtjedeboer.nl weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.

JOUW RECHTEN

 • als cliënt heb je het recht te weten dat gegevens over je worden verwerkt. Ik informeer je daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Ik, je therapeut, informeer je ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de therapie. Eventuele correspondentie gebeurt na inzage en akkoord van de cliënt.
 • je hebt als cliënt het recht op inzage in je gegevens. Ook kun je een kopie opvragen van het dossier waarin jouw gegevens staan. Ik neem een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Hier geldt een termijn van 4 weken voor. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij ik je vraag je te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat jouw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 • je hebt als cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in jouw gegevens. Ik zal eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 • als je gegevens uit het dossier wilt laten vernietigen kun je daartoe een verzoek indienen. Ik vraag je om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. Ik, je therapeut beoordeel binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als jouw verzoek wordt afgewezen doe ik dat gemotiveerd.
 • je kunt als cliënt een verklaring laten toevoegen aan je dossier. Je kunt deze verklaring overhandigen aan mij, je therapeut, zodat ik dit aan jouw dossier kan toevoegen.

KLACHTEN
Hoewel wij al het nodige doen om jouw privacy te borgen kan het zijn dat je niet tevreden bent over de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt. Als je een klacht hebt kun je dit bespreken met mij, je therapeut. Het staat je vrij om jouw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.